Filmarbeterutbildningen- Produktionsledning. 

 

Utbildningen för dig som vill jobba med professionell film- och dramaproduktion

Yrkesroller
Yrkesroll: Arbetsledande filmarbetare med kompetens för en rad administrativa, samordnande och ledande roller. 

Utbildningens längd

4 terminer. 2 år. 

Ort

MALMÖ

Övrigt

Utbildning kommer delvis att bedrivas engelska. 

Utbildningen är CSN-berättigad

 

Beskriving 

Det finns massor av olika yrkesroller på en filminspelning och alla arbetar med det gemensamma målet att förverkliga en konstnärlig vision. Men alla på en filminspelning är inte kreatörer. Faktum är att en stor mängd av dem som jobbar bakom kameran arbetar med så kallad produktionsledning, vilket handlar om att planera, leda och koordinera den konstnärliga visionen.  

Det här är YH-utbildningen för dig som vill arbeta professionellt med produktionsledning m.m på fullstora film- och dramaproduktion. Som studerande förbereds du med relevanta kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för en rad olika yrkestitlar inom professionell filmproduktion, t.ex. arbetsmiljö, produktionsekonomi, ledarskap, grundläggande filmteknologi, fördjupad kunskap i arbetsmetoder inom filmproduktion och mycket mer. 

Nedan listas exempel på arbetsroller lämpade kvalificerade filmarbetare: 

  • Produktionsledare 
  • First Assistant Director 
  • Platschef 
  • Koordinator (inom flera olika avdelningar) 
  • Statistansvarig  
  • m.m 

För att lära dig mer om några av dessa yrkesrollerna, titta in på vår youtubekanal.

Framtiden för film- och dramaproduktion

Under de senaste åren har man sett en kraftig ökning i antalet filmer och serier som produceras i Sverige och Skandinavien. Det beror främst på att nya aktörer som t.ex. Netflix och HBO har förlagt mer och mer produktioner i landet. Detta har medfört att det idag råder brist på arbetskraft och produktionsbolagen eftersöker särskilt yrkesroller kopplade till vår YH-utbildning.

Man kan räkna med att antalet produktioner kommer stiga ytterligare då regeringen nyligen bestämt att införa ett så kallat produktionsincitament vilket innebär att produktionsbolag kan få ekonomiskt stöd om de lägger inspelning i Sverige.

Varför utbildning är rätt väg in i branschen 

Just nu håller filmbranschen på att ta fram en nationell kvalifikationsstruktur för filmarbetare. Utbildningen är tänkt som en pilot för detta arbete och kommer passa in i den strukturen.  Det innebär att man efter utbildningen ska ha goda förutsättningar att valideras inom en rad yrkesroller. Genom att ha gått utbildningen  är du garanterad att ha tillgodosetts med den basnivå av kompetens som kommer krävas för alla typer av yrkesroller inom film.  

(Läs mer om Yrkesnämnden för film och tv på https://www.ynft.se/)

Utbildningen innehåller en hög andel LIA (Lärande i arbete) för att garantera en gedigen yrkeskunskap och praktisk förankring i de väldigt varierande situationer som filmarbetare möter. För att lyckas krävs det en utmärkande förmåga till problemlösning, förståelse om ansvaret i den egna rollen och dess funktion i en större arbetskedja.  

Utbildningens innehåll kan förenklat delas upp i fyra delar:  

  • En certifierbar KUNSKAPSDEL om säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet för att kunna möta de krav som ställs av branschen och som krävs för att kunna fungera i produktioner av olika storlek och där ett väldigt stort ansvar stundtals kan läggas på den enskilda filmarbetaren.  
  • En PRAKTISK FÖRANKRING som handlar om att lära känna filmvärlden och de specifika förutsättningar och arbetssätt som gäller där.  
  • En ENTREPRENÖRSDEL som är viktig för att kunna fungera på arbetsmarknaden som kräver en förmåga att ta initiativ och ta ansvar för den egna kompetensutvecklingen.  
  • Utbildning i LEDARSKAP som handlar om att kunna fungera självständigt i kollektiva arbetsprocesser samt hur man aktivt kan bidra till ett inkluderande och kreativt arbetsklimat.  

Antagning och Urval

Vi kommer löpande granska samtliga ansökningar som kommit in till oss innan sista ansökningsdag. Om du som sökande inte uppfyller behörighet får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. 

Det finns 25 platser per klass och om det är fler som uppfyller behörighet än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet kommer baseras på betyg och vi kommer utföra ett särskilt prov. Provet kommer bestå av en intervju samt en skriftlig och en praktisk del som kommer testa din kreativitet och problemlösningsförmåga. Mer information kommer skickas ut efter avslutad ansökningsperiod.

Utbildningen är öppen för sen ansökan fram till 30 augusti. Observera att ansökningar som kommit oss tillhanda efter den 24 maj enbart granskas om det finns lediga platser på utbildningen. 

Ansök här

 

För mer information kontakta

Utbildningsledare 

Johan Ågren

info_filmarbetarlinjen@skurupfridhem.se​

 

Övrigt

Skolan kan till viss del hjälpa till med boende till ett begränsat antal elever. Det gäller då boende på vårt vackra internat i Skurup. 

Kontakta oss för mer information. 

Ni kan även läsa mer om internatet här.