Kvalificerad Filmarbetare

 

Kvalificerad filmarbetare mot film och serier. 

Med denna utbildning får du kunskaper för att arbeta i större dramaproduktioner. 

Yrkesroller
Yrkesroll: Kvalificerad filmarbetare 

Utbildningens längd

4 terminer. 2 år. 

Beskrivning

De olika funktionerna på en filminspelning har en sak gemensam: de arbetar alla för ett gemensamt mål och för att kollektivt förverkliga en konstnärlig vision. Men alla på en filminspelning är inte kreatörer. Bakom kameran arbetar en rad driftiga personer med planering, ledning och koordinering. 

Det är här som denna YH-utbildning för filmarbetare i fullstora dramaproduktioner kommer in i bilden. Den förbereder dig och ger dig viktig och specifik kunskap om exempelvis arbetsmiljö, hållbarhet, ledarskap och projektledning. Den garanterar en teoretisk basnivå för dig som tänker dig en framtid som filmarbetare.  

Exempel på arbetsroller lämpade kvalificerade filmarbetare: 

 • Produktionsledare 

 • First Assistant Director 

 • Platschef 

 • Scripta 

 • Koordinator (inom flera olika avdelningar) 

 • Statistansvarig  

 • m.m 

För exempel se vår youtubekanal

Just nu håller filmbranschen på att ta fram en nationell kvalifikationsstruktur för filmarbetare. Utbildningen är tänkt som en pilot för detta arbete och kommer passa in i den strukturen.  

Utbildningen innehåller en hög andel LIA (Lärande i arbete) för att garantera en gedigen yrkeskunskap och praktisk förankring i de väldigt varierande situationer som filmarbetare möter. För att lyckas krävs det en utmärkande förmåga till problemlösning, förståelse om ansvaret i den egna rollen och dess funktion i en större arbetskedja.  

Utbildningens innehåll kan förenklat delas upp i fyra delar:  

 • En certifierbar KUNSKAPSDEL om säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet för att kunna möta de krav som ställs av branschen och som krävs för att kunna fungera i produktioner av olika storlek och där ett väldigt stort ansvar stundtals kan läggas på den enskilda filmarbetaren.  

 • En PRAKTISK FÖRANKRING som handlar om att lära känna filmvärlden och de specifika förutsättningar och arbetssätt som gäller där.  

 • En ENTREPRENÖRS DEL som är viktig för att kunna fungera på arbetsmarknaden som kräver en förmåga att ta initiativ och ta ansvar för den egna kompetensutvecklingen.  

 • Utbildning i LEDARSKAP som handlar om att kunna fungera självständigt i kollektiva arbetsprocesser samt hur man aktivt kan bidra till ett inkluderande och kreativt arbetsklimat.  

Målet är att du i framtiden kan skapa dig en hållbar karriär och att du är kapabel att se brister och vara med och påverka filmbranschen i god riktning framöver.  

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:  

 • Vedertagna arbetsprocesser för produktion av spelfilm och TV-drama, branschens strukturer och aktörer. 

 • Manusnedbrytning och vilka modeller och dokument som används för att organisera filmproduktion 

 • Film- och genrekunskap, och hur en regissör arbetar med en konstnärlig vision.  

 • Myndigheters regler och tillämpliga lagar för inspelning på allmän plats. 

 • Ledarskap i kreativa processer, modeller för konflikthantering, härskartekniker och motstrategier. 

 • Filmbranschens arbetsmarknad och dess förutsättningar som anställd och frilansare. 

 • Arbetsgivares ansvarsområden och regler för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samband med en filmproduktion.  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:  

 • Analysera, strukturera och planera arbetet som krävs för att lösa problem i olika situationer utifrån den specifika kontextens förutsättningar, konstnärliga mål och begränsade resurser.  

 • Samverka, kommunicera och lösa problem inom och mellan de olika funktionerna på en spelfilm eller TV-drama inspelning.  

 • Kunna kommunicera och planera i samverkan med samhällsinstitutioner, och fastighetsägare och personer utanför produktionen på ett sätt som skapar tydliga och säkra inspelningar där tillämpliga lagar, förordningar och avtal följs.  

 • Bryta ner och analysera manus och upprätta en inspelningsplan och budget som möjliggör ett hållbart, effektivt och strukturerat arbetsflöde utifrån arbetstidslagstiftning och kollektivavtal.  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:  

 • Löpande göra riskbedömning som garanterar en säker och hållbar arbetsmiljö.  

 • Se bortom sin yrkesroll och kunna utföra arbete även inom andra avdelningar när behov uppstår.[Textbrytning]Genomföra sin uppgift på ett självständigt och effektivt sätt. 

 • Förstå och respektera konstnärliga visioner och kunna översätta dem till praktiskt genomförbara produktionslösningar. 

 • Anpassa sin roll efter stundens behov och kunna axla en ledarroll vid behov. 

 • Hålla tider och förhålla sig till deadlines och schemaläggning så att hela teamets arbete går framåt i rätt takt.  

 • Kunna anpassa sitt arbete och planering utifrån snabbt skiftande förutsättningar under både stress och press.  

 • Veta sin roll och delta i filmteamets arbete och ta självständigt ansvar i enlighet med lagar och förordningar.  

 • Hitta lämpliga inspelningsplatser och säkerställa god arbetsmiljö för tillfälliga arbetsplatser.  

 • Skapa säkra arbetsflöden på en inspelning och samverka med fastighetsägare/myndigheter.  

 • Marknadsföra sig som frilansare och administrera sitt fria yrkesutövande som projektanställd eller i egen firma.  

 • Kombinera arbete med kompetensutveckling både mellan och i samband med olika uppdrag. 

För frågor kontakta Johan Ågren

  Utbildningsledare

  johan.agren@skurupsfolkhogskola.se

Antagning och Urval

Vi kommer löpande granska samtliga ansökningar som kommit in till oss innan sista ansökningsdag. Om du som sökande inte uppfyller behörighet får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. 

Det finns 25 platser per klass och om det är fler som uppfyller behörighet än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet kommer baseras på tidigare erfarenheter, det kan gälla arbetslivserfarenhet så väl som tidigare studier, och vi kommer utföra ett särskilt prov. Provet kommer bestå av en intervju samt en skriftlig och en praktisk del som kommer testa din kreativitet och problemlösningsförmåga. Mer information kommer skickas ut efter avslutad ansökningsperiod.

Utbildningen är öppen för sen ansökan fram till 30 augusti. Observera att ansökningar som kommit oss tillhanda efter den 2 maj enbart granskas om det finns lediga platser på utbildningen. 

Utbildningen tar nu emot sena ansökningar. Ansök här

 

För sökande utanför regionen

Skolan kan till viss del hjälpa till med boende till ett begränsat antal elever. Det gäller då boende på vårt vackra internat i Skurup. 

Kontakta oss för mer information. 

Ni kan även läsa mer om internatet här.