Filmarbetarutbildningen-Produktionsledning 

En utbildning för dig som vill jobba med professionell film- och dramaproduktion


Yrkesroller
Arbetsledande filmarbetare med kompetens för en rad administrativa, samordnande och korrdinerande ledarroller. 

Utbildningens längd
Två års heltidsstudier fördelat på fyra terminer. (400 yhp)

Ort
Malmö

Övrigt
Utbildning kommer delvis att bedrivas på engelska. 

Utbildningen är CSN-berättigad

Man kan få hjälp med boende (Se mer information längst ner)


Beskriving 

Det finns massor av olika yrkesroller på en filminspelning och alla arbetar med det gemensamma målet att förverkliga en konstnärlig vision. Men alla på en filminspelning är inte kreatörer. Faktum är att en stor mängd av dem som jobbar bakom kameran arbetar med så kallad produktionsledning, vilket handlar om att planera, leda och koordinera den konstnärliga visionen.  

Det här är YH-utbildningen för dig som vill arbeta professionellt med produktionsledning m.m på fullstora film- och dramaproduktion. Som studerande förbereds du med relevanta kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för en rad olika yrkestitlar inom professionell filmproduktion, t.ex. arbetsmiljö, produktionsekonomi, ledarskap, grundläggande filmteknologi, fördjupad kunskap i arbetsmetoder inom filmproduktion och mycket mer. 

Nedan listas exempel på arbetsroller lämpade för den som gått vår utbildning: 

  • Produktionsledare 
  • First Assistant Director 
  • Platschef 
  • Koordinator (inom flera olika avdelningar) 
  • Statistansvarig  
  • m.m 

Framtiden för film- och dramaproduktion

Under de senaste åren har man sett en kraftig ökning i antalet filmer och serier som produceras i Sverige och Skandinavien. Det beror främst på att nya aktörer som t.ex. Netflix och HBO har förlagt mer och mer produktioner i landet. Detta har medfört att det idag råder brist på arbetskraft och produktionsbolagen eftersöker särskilt yrkesroller kopplade till vår YH-utbildning.

Man kan räkna med att antalet produktioner kommer stiga ytterligare då regeringen nyligen bestämt att införa ett så kallat produktionsincitament vilket innebär att produktionsbolag kan få ekonomiskt stöd om de lägger inspelning i Sverige.

Utbildningens upplägg 

Utbildningen inleds med ett basår där den studerande får grundläggande kompetenskrav som alla filmarbetare förväntas ha inom professionell filmproduktion samt särskilda kunskaper riktade till produktionsledning. (Läs mer  om kvalifikationer på https://www.ynft.se/kvalifikationer)

Kurser under första året:

Filmproduktion (10 veckor), en övergripande kurs om hur filmproduktion fungerar i praktiken och vad de olika yrkesrollernas funktioner är. Kursen lär den studerande hur man arbetar med manusnedbrytning och vanligt förekommande arbetsdokument samt väsentlig juridik, så som arbetsrätt och avtalsrätt.

Filmteknologi och Metoder (4 veckor), en fördjupande kurs i hur man samverkar med filmens tekniska avdelningar arbetar och hur man samverkar med dessa i en produktionsassisterande roll.

Konstnärlig vision i praktiken (4 veckor), en fördjupande kurs i hur man arbetar i artistiska avdelningar och hur man samverkar med dessa i en produktionsassisterande roll.

Arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet (10 veckor), en kurs i allmänna regler gällande arbetsmiljö, vanligt förekommande arbetssätt kopplat till arbetsmiljö inom filmproduktion, hållbarhets perspektiv kopplat till miljö och social hållbarhet samt vanligt förekommande säkerhetsarbete på filmproduktioner.

Entreprenörskap för filmarbetare (4 veckor), en grundläggande kurs om branschens struktur och villkor för frilansare.

Det andra året är utformat att ge den studerande mer avancerade kompetenser som är nödvändiga för att bli arbetsledare inom produktionsledning.

Kurser under andra året:

Produktionsekonomi (8 veckor), en kurs där den studerande får lära sig ekonomi för filmarbetare samt grundläggande ekonomiska begrepp som är allmänt väsentliga för att kunna arbeta med budgetering, likvideringsplanering och utbetalningar kopplat till filmproduktion.

Ledarskap (6 veckor), en kurs där den studerande får en grundläggande inblick i hur ledarskap fungerar allmänt såväl som specifikt i filmproduktion. Kursen kommer även innefatta fördjupning i förebyggande arbete mot stress, kränkande särbehandling m.m.

Examensarbete (4 veckor), en kurs där den studerande ska göra ett skriftligt arbete om ett förbättringsområde inom filmproduktion.

Under utbildningens gång kommer den studerande att utföra totalt 30 veckor LIA (Lärande i arbete). Veckorna är fördelade i 3 perioder och är menade att ge den studerande möjlighet att träna teori i praktiken samt möjligheten att nätverka för framtiden.


Antagning och Urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Grundläggande behörighet uppnår du genom att något av nedanstående är fullständigt:

  • avgångsbetyg
  • slutbetyg
  • gymnasieexamen
  • motsvarande utländsk utbildning.

Se mer om regler för antangingen på Yrkeshögskolans hemsida.


För mer information kontakta

filmarbetarutbildningen@skurupfridhem.se

Tel: 0411-558903


Boende på vårt internat i Skurup

Skolan kan till viss del hjälpa till med boende till ett begränsat antal elever. Det gäller då boende på vårt vackra internat i Skurup. 

Kontakta oss för mer information. 

Ni kan även läsa mer om internatet här.